Bowling #1

Оnly for onsite participants!
Playing bowling (1,5 hours). Gor'kogo st 25.
Date: Feb 02, 2024.
Time: 13:40.
Pizza for all participants.
Volunteers will meet you in the lobby of the University at 13:40 and carry to the place of the event.

You're not going to the event. 
 

1. Alexander Shekhovtsov (MIPT)
2. Dmitry Grigoryev (MIPT)
3. Nikolay Tretyakov (MIPT)
4. Dmitry Yukachev (SPb br of NRU HSE)
5. Ivan Peshkov (SPb br of NRU HSE)
6. Vadzim Uladymtsau (Guest)
7. Evgeniy Smirnov (Petrozavodsk SU)
8. Igor Koshkarev (Petrozavodsk SU)
9. Kirill Krishtal (Petrozavodsk SU)
10. Nikita Anisimov (Petrozavodsk SU)
11. Руслан Алькин (Petrozavodsk SU)
12. Aliaksandr Loseu (Belarusian SUIR)
13. Daryna Stasevich (Belarusian SUIR)
14. Herman Ramasheuski (Belarusian SUIR)
15. Ilya Malinouski (Belarusian SUIR)
16. Maksim Babchanok (Belarusian SUIR)
17. Mikita Halukh (Belarusian SUIR)
18. Raman Markavets (Belarusian SUIR)
19. Rynat Baitasau (Belarusian SUIR)
20. Uladzislau Hnidzin (Belarusian SUIR)
21. Andrey Matveev (SPb ITMO University)
22. Dmitry Ivchenko (SPb ITMO University)
23. Kirill Konovalov (SPb ITMO University)
24. Nikita Senkin (SPb ITMO University)
25. Stanislau Damasevich (SPb ITMO University)
26. Artem Edryshov (Voronezh SU)
27. Egor Rogachev (Voronezh SU)
28. Konstantin Lugovskoy (Voronezh SU)
29. Maksim Novotochinov (Voronezh SU)
30. Anna Basalova (Tula SU)
31. Mihail Chirkov (Yaroslavl SU)
32. Mirali Agaev (Yaroslavl SU)
33. Nikita Rakushin (Yaroslavl SU)